Монголчуудын түүхэн нэрс

Эмэгтэй нэрс I Бүлэг 1.Гуамарал 2.Монголжин-Гуа /Боржигидай мэргэний гэргий/ 3.Борогчин-Гуа /Торголжин баяны гэргий/ 4.Алунгуа /Добу мэргэний гэргий/ 5.Баргужин-Гуа /Алунгуагийн эх/ 6.Намулун /Хачи-Хүлүгийн гэргий/ 7.Өэлүн-Үжин /Есүхэйн гэргий/ 8.Сочигэл /Есүхэйн гэргий/ 9.Тэмүлэн /Есүхэйн охин/ 10.Цотан /Дэй-Сэцэний гэргий/ 11.Бөртэ /Тэмүжингийн гэргий/
II Бүлэг 12.Орбай /Амбагай хааны гэргий/ 13.Сохатай /Амбагай хааны гэргий/ 14.Хадаан /Сорхоншарын охин/
15.Хуагчин /Өэлүн-Үжиний зарц эмгэн/ IV Бүлэг 16.Эбэхэй /Сача-Бэхийн гэргий/ 17.Хорижин /Сача-Бэхийн гэргий/ 18.Хуурчин /Сача-Бэхийн гэргий/ V Бүлэг 19.Есүгэн /Чингис хааны гэргий, татар иргэн/ 20.Есүй /Чингис хааны гэргий, татар иргэн/ 21.Хутугтай /Тогтоагийн охин/
22.Чаалун /Тогтоагийн охин/ 23.Чаурбэх /Тоорил ханы охин/ 24.Хожинбэх /Чингисийн хатан/ 25.Алахчит /Ихчирэнгийн гэргий/ VI Бүлэг 26.Ужаур-Үжин /Тогтаогийн охин/ VII Бүлэг 27.Ибага /Жаха-Хамбугийн охин/ 28.Сорхагтан /Жаха-Хамбугийн охин/ 29.Гүрбэсү /Таян хааны эх/ 30.Хулан /Дайр-Үсүний охин/ VIII Бүлэг 31.Тухай /Худугийн гэргий/ 32.Дөргэнэ /Худугийн гэргий/ IX Бүлэг X Бүлэг 33.Алалтун /Идүүдийн охин/ 34.Чэчэйхэн /Чингисийн охин/ 35.Олуйхан /Зүчийн охин/ 36.Алагабэх /Чингисийн охин/ Эрэгтэй нэрс I Бүлэг 1.Бөртэчино 2Батцагаан /Бөртэчино Гуамаралын хүү/ 3.Тамача /Батцагаанны хүү/ 4.Хоричар /Тамачагийн хүү/ 5.Уужимбуурал /Хоричар мэргэний хүү/ 6.Саль-Хачау /Уужимбууралын хүү/ 7.Ихнүдэн /Саль-Хачаугийн хүү/ 8.Шинэсочи /Ихнүдэний хүү/ 9.Харчу /Шинэсочийн хүү/ 10.Боржигидай /Харчугийн хүү/ 11.Торголжин /Боржигидай мэргэний хүү/ 12Боролдайсуялби /Торголжин баяны зарц/ 13.Добу /Торголжин баяны хүү/ 14.Дува /Торголжин баяны хүү/ 15.Хорилардай /Алунгуагийн эцэг/ 16.Шинч /Бурхан халдуны эзэн бурхан босгосон Урианхай хүн/ 17.Бүгүнүтэй /Добу мэрэгний хүү/ 18.Бэлгүнүтэй /Добу мэрэгний хүү/ 19.Буха /Алунгуагийн хүү/ 20.Бухату /Алунгуагийн хүү/ 21.Бодончар /Алунгуагийн хүү/ 22.Хабич /Бодончарын хүү/ 23.Жажирадай /Бодончарын хүү/ 24.Жаурьдай /Бодончарын хүү/ 25.Тугудай /Жажирадайн хүү/ 26.Бурьбулчиру /Тугудайн хүү/ 27.Хар-Хадаан /Бурьбулчирун хүү/ 28.Жамуха /Хар-Хадааны хүү/ 29.Баарьдай /Бодончарын хүү/ 30.Зүтгэлбөх /Баарьдайн хүү/ 31.Мэнэн /Хабич баатрын хүү/ 32.Хачи-Хүлүг /Мэнэн тудуны хүү/ 33.Хачин /Мэнэн тудуны хүү/ 34.Хачиу /Мэнэн тудуны хүү/ 35.Хачула /Мэнэн тудуны хүү/ 36.Харалдай /Мэнэн тудуны хүү/ 37.Хачиун /Мэнэн тудуны хүү/ 38.Начинбаатар /Мэнэн тудуны хүү/ 39.Хайду /Хачи-Хүлүгийн хүү/ 40.Ноёгидай /Хачины хүү/ 41.Баруладай /Хачиугийн хүү/ 42.Барула /Хачулагийн хүү/ 43.Адархидай /Хачиуны хүү/ 44.Уруудай /Начинбаатарын хүү/ 45.Мангудай /Начинбаатарын хүү/ 46.Шижуудай /Начинбаатарын хүү/ 47.Доголдай /Начинбаатарын хүү/ 48.Байшинхор /Хайдугийн хүү/ 49.Чирхай /Хайдугийн хүү/ 50.Чаужин /Хайдугийн хүү/ 51.Тунбинай /Байшинхорын хүү/ 52.Сэнгүн /Чирхайгийн хүү/ 53.Бэсүдэй /Чирхайгийн хүү/ 54.Оронар /Чаужингийн хүү/ 55.Хонхотан /Чаужингийн хүү/ 56.Арулад /Чаужингийн хүү/ 57.Сөнид /Чаужингийн хүү/ 58.Хабтурхас /Чаужингийн хүү/ 59.Хэнигис /Чаужингийн хүү/ 60.Хабул /Тунбинай сэцэний хүү/ 61.Сэмсэчүлэ /Тунбинай сэцэний хүү/ 62.Бүлтэчү / Сэмсэчүлийн хүү/ 63.Охинбархаг /Хабулын хүү/ 64.Бартанбаатар /Хабулын хүү/ 65.Хутугту /Хабулын хүү/ 66.Хутула /Хабулын хүү/ 67.Хулан /Хабулын хүү/ 68.Хадаан /Хабулын хүү/ 69.Торойн отчигон /Хабулын хүү/ 70.Хутугту /Охинбархагийн хүү/ 71.Сэчэ-Бэхи /Хутугту Жүрхигийн хүү/ 72.Тайчу /Хутугту Жүрхигийн хүү/ 73.Мэнгитү /Бартанбаатарын хүү/ 74.Нэгүүн /Бартанбаатарын хүү/ 75.Есүхэй /Бартанбаатарын хүү/ 76.Даридай /Бартанбаатарын хүү/ 77.Бүри-Бөхө /Хутугтугийн хүү/ 78.Зочи /Хутулагийн хүү/ 79.Хирмау /Хутулагийн хүү/ 80.Алтан /Хутулагийн хүү/ 81.Их-Чэрэн /Хулан баатарын хүү/ 82.Бадай /Их Чэрэнгийн зарц/ 83.Кишлиг /Их Чэрэнгийн зарц/ 84.Амбагай /Сэнгүний хүү/ 85.Балхачи /Бэсүд овогийн элч/ 86.Чилэдү /Өэлүн-Үжингийн нөхөр болох гэж байсан Мэргэдийн их элч/ 87.Чилэгэрбөх /Чилэдүгийн дүү/ 88.Хотонбараг /Татар иргэн/ 89.Жалибуха /Татар иргэн/ 90.Тэмүжин-Үгэ /Татар иргэн/ 91.Хорибуха /Татар иргэн/ 92.Тэмүжин /Есүхэйн хүү/ 93.Хасар /Есүхэйн хүү/ 94.Хачиун /Есүхэйн хүү/ 95.Тэмүгэ /Есүхэйн хүү/ 96.Бэгтэр /Есүхэйн хүү/ 97.Бэлгүтэй /Есүхэйн хүү/ 98.Дэй-Сэцэн /Хонгирад иргэн/ 99.Чирха /Хонхотаны иргэн/ 100.Мэнлиг /Чирха өвгөний хүү/ II Бүлэг 101.Таргудай /Тайчууд иргэн/ 102.Хирилтуг /Тайчууд иргэн/ 103.Тодойн-Гэрти /Тайчууд иргэн/ 104.Сорхоншар /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/ 105.Чинбай /Сорхоншарын хүү/ 106.Чулуун /Сорхоншарын хүү/ 107.Боорчи /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/ 108.Наху /Боорчийн эцэг/ 109.Тоорил буюу Ван хан /Есүхэйн анд/ 110.Жарчиудай /Урианхай өвгөн/ 111.Зэлмэ /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/ 112.Тогтоа /Чилэдүгийн ах Мэргидийн цэрэг/ 113.Дайр-Үсүн /Мэргидийн цэрэг/ 114.Хаатай Дармала /Мэргидийн цэрэг/ III Бүлэг 115.Жахахамбу /Тоорилын анд/ 116.Хүчү /Өэлүн эхэд бэлэг болгосон Мэргид хүү, Чингис хааны 1000ны ноён/ 117.Хөхөчү /Өэлүн эхэд бэлэг болгосон Тайчууд хүү, Чингис хааны 1000ны ноён/ 118.Хачиун /Жалайр иргэн/ 119.Хархай /Жалайр иргэн, Хасарын туслах / 120.Харалдай /Жалайр иргэн, Чингис хааны агтчин/ 121.Үнгүр /Мөнхөт хианы хүү, /Чингис хааны 1000ны ноён/ 122.Хадаан /Дархад иргэн/ 123.Далдурхан /Дархад иргэн/ 124.Хубилай /Барулас иргэн, Хасарын туслах/ 125.Худус /Барулас иргэн/ 126.Жатай, /Мангуд иргэн/ 127.Доголху /Мангуд иргэн, Чингис хааны чэрби түшмэл/ 128.Үгэлэн /Боорчийн лүү/ 129.Чаурхан /Зэлмийн дүү, Чингис хааны эдээлэгч/ 130.Сүбээдэй /Зэлмийн дүү/ 131.Дэгэй /Бэсүд иргэн, /Чингис хааны 1000ны ноён/ 132.Хүчүгүр /Бэсүд иргэн/ 133.Чилэгүтэн-Тахи /Сүлдүс иргэн/ 134.Тайчиудай /Сүлдүс иргэн/ 135.Сэцэ-Домог /Жалайр иргэн/ 136.Архай Хасар /Жалайр иргэн, Чингис хааны эдээлэгч/ 137.Сүйхэтү /Хонхотан иргэн/ 138.Жэгэй /Сүхэгэн иргэн/ 139.Сүхэхэй-Жаун /Жэгэйн хүү/ 140.Нэүдэйн Цагаан 141.Хангиадай /Олхунод иргэн/ 142.Сэчиүр /Горлос иргэн/ 143.Мөчи /Дүрвэд иргэн/ 144.Буту /Ихирэс иргэн/ 145.Жунсо /Ноёхон иргэн/ 146.Зургаан /Оронар иргэн/ 147.Сохо-Сэцэн /Барулас иргэн/ 148.Харачар /Сохо-Сэцэнгийн хүү/ 149.Хорчи-Усун /Баарин иргэн/ 150.Хөхөчөс /Баарин иргэн/ 151.Мэнэн /Баарин иргэн/ 152.Хорчи /Бодончарын барьж авсан эмээс гарсан хүү, Чингис хааны 1000ны ноён/ 153.Хунан /Чингис хааны 1000ны ноён/ 154.Даридай 155.Мулхалху /Жадаран иргэн, Чингис хааны адуучин/ 156.Сорхату /Охинбархагын хүү/ 157.Сача-Бэхи /Сорхатугийн хүү/ 158.Тайчу /Сорхатугийн хүү/ 159.Хучар /Нэгүүн тайжийн хүү/ 160.Алтан /Хутула хааны хүү/ 161.Өнгүр /Чингис хааны тогооч/ 162.Дэгэй /Чингис хааны хоньчин/ 163.Гүчүгүр /Чингис хааны тэрэгчин/ 164.Додай /Гэргий хүүхэд зарц нарыг захирагч/ 165.Чилгутай /Хасарын туслах/ 166.Хуту /Чингис хааны адуучин/ 167.Моричи /Чингис хааны адуучин/ 168.Тахар, Тахай /Чингис хааны мэдээлэгч/ 169.Сүхэхэй /Чингис хааны мэдээлэгч/ IV Бүлэг 170.Тайчар /Жамухын дүү/ 171.Мүлхэ-тотаг /Ихирэс иргэн/ 172.Боролдай /Ихирэс иргэн/ 173.Жүрчидэй /Урууд иргэн/ 174.Хуйлдар /Мангуд иргэн/ 175.Жихүр /Чингис хааны тогооч/ 176.Бүрибөх /Жүрхин иргэн/ 177.Мэгүжин /Татар иргэн/ 178.Шихихутуг /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг, Өэлүн эхэд бэлэг болгосон Татар хүү/ 179.Тэлэгэтү /Жалайр иргэн/ 180.Гүнгуа /Тэлэгэтү баяны хүү/ 181.Чулуунхайч /Тэлэгэтү баяны хүү/ 182.Зэвгээ /Тэлэгэтү баяны хүү/ 183.Мухулай буюу Мухули /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг, Гүнгуан хүү/ 184.Буха /Гүнгуан хүү/ 185.Түнгэ /Чулуунхайчийн хүү/ 186.Хаши /Чулуунхайчийн хүү/ 187.Борохул /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг, Өэлүн эхэд бэлэг болгосон Жүрхин хүү/ 188.Багу-Чорхи /Хатиган иргэн/ 189.Чирхитэй /Салжиуд иргэн/ 190.Алчи /Татар иргэн/ 191.Жали /Татар иргэн/ 192.Түгэ-Маха /Ихирэс иргэн/ 193.Тэрхэг /Хонгирад иргэн/ 194.Алхуй /Хонгирад иргэн/ 195.Чоёг Цагаан /Горлос иргэн/ 196.Гүчүд /Найман иргэн/ 197.Буйраг /Найман иргэн/ 198.Ходун /Тайчууд иргэн/ 199.Аучу /Тайчууд иргэн/ 200.Хоридай /Горлос иргэн, Чингис хаанд мэдээлэгч/ 201.Жаха-Хамбу /Ванханы дүү/ 202.Билгэ 203Хутуг /Ойрд иргэн/ 204. Зургаадай буюу Зэв /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/ V Бүлэг 205.Худуудар /Тайчууд иргэн/ 206.Чуу мэргэн /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/ 207.Хархирүгэ /Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг/ 208.Чихарай 209.Жалман 210.Ширээт /Нүцгэн баарин иргэн/ 211.Алаг-Наяа /Ширээт өвгөний хүү/ 212.Хурчахус /Тоорил хааны хүү/ 213.Гүр-Хан 214.Эрххар /Тоорил хааны дүү/ 215.Инанча /Найманы хаан/ 216.Дахай /Баатар/ 217.Сүхэхэй-Жэүн /Баатар/ 218.Хурчахус /Хаан/ 219.Ажай /Татарын хаан/ 220.Элхудур /Тайж/ 221.Хулбари /Тайж/ 222.Арин /Тайж/ 223.Ихчирэн /Татаар иргэн/ 224.Төгсбэх /Тогтоагийн хүү/ 225.Хуту /Тогтоагийн хүү/ 226.Чулуун /Тогтоагийн хүү/ 227.Буйраг /Найманы хаан/ 228.Еди-Тоблуг /Найманы ноён/ 229.Хүгсэү /Найманы баатар/ 230.Хүрэн /Убчигдайн баатар/ 231.Сэнгүм /Ванханы хүү/ 232.Тусах /Сэнгүмийн хүү/ 233.Таян /Найманы хан/ 234.Бухатай 235.Хиратай 236.Хишилиг /Чингисийн адуучин/ 237.Нарийн-гэгээн /Ихчирэнгийн хүү/ VI Бүлэг 238.Хархалзан 239.Чихитай /Агтач/ 240.Ядир /Агтач/ 241.Хадиги 242.Ачиг-Чирүн /Баатар/ 243.Хоришилэмүн /Тайж/ 244.Ачиг-Ширүн 245.Жорчидай /Чингис хааны 1000ны ноён, Чингис хааны Уруудын авга/ 246.Хуйлдар /Мангуд Сэцэн, Чингис хааны 1000ны ноён/ 247.Өгөдэй /Чингис хааны хүү/ 248.Жэүн /Чингис хааны элч/ 249.Тай-Төмөр /Тоорил хааны дүү/ 250.Буха-Төмөр /Тоорил хааны дүү/ 251.Гүр-Хан /Тоорил хааны дүү/ 252.Хунан /Тайчууд баатар/ 253.Бахажи /Тайчууд баатар/ 254.Баргужин 255.Буйраг /Гүчүгүдийн хаан/ 256.Хубарихури /Чингис хааны элч/ 257.Итүргэн /Чингис хааны элч/ 258.Огда /Боол/ 259.Сүбэхэй /Огданы хүү/ 260.Хөхөчү-Хирсаан /Сүбэхэйн хүү/ 261.Ехэй-Хонтагар /Хөхөчү-Хирсааны хүү/ 262.Хасан /Сартаул иргэн/ 263.Егү /Хасарын хүү/ 264.Есүнхэй /Хасарын хүү/ 265.Туху /Хасарын хүү/ 266.Халиудар /Жауридайн иргэн/ 267.Чахурхан /Урианхай иргэн/ 268.Хадаг /Жүрхин иргэн/ VII Бүлэг 269.Толуй /Чингис хааны хүү/ 270.Зүчи /Чингис хааны хүү/ 271.Хорисубэчи /Таян ханы дараах их ноён/ 272.Хүгсэү /Найманы баатар/ 273.Торбиташ /Таян хааны элч/ 274.Алахуш-дигитхури /Онгуд иргэн/ 275.Ю-Хунан /Онгуд элч/ 276.Отчигин /Ноён/ 277.Додай /Чингис хааны чэрби түшмэл/ 278.Өэлэн /Чингис хааны чэрби түшмэл/ 279.Толун /Чингис хааны чэрби түшмэл/ 280.Бучаран /Чингис хааны чэрби түшмэл/ 281.Сүйхэтү /Чингис хааны чэрби түшмэл, Чингис хааны 1000ны ноён/ 282.Худус-Халчинтай 283.Хорчин /Чингис хааны хэвтүүлийн захирагч/ 284.Ханхархан /Найманы харуул/ 285.Хүчүлүг /Таян ханы хүү/ 286.Тататунга /Чингис хааны дээд шүүгч/ 287.Дайр-Үсүн /Увас мэргидын тэргүүлэгч/ 288.Наяа /Бааридайн ноён/ VIII Бүлэг 289.Гал /Тогтоагийн хүү/ 290.Хорчи /Чингис хааны 1000ны ноён/ 291.Илугай /Чингис хааны 1000ны ноён/ 292.Түгэ /Чингис хааны 1000ны ноён/ 293.Толун /Чингис хааны 1000ны ноён/ 294.Чүлгэдэй /Чингис хааны 1000ны ноён/ 295.Хоргасун /Чингис хааны 1000ны ноён/ 296.Усун /Чингис хааны 1000ны ноён/ 297.Шилүгэн /Чингис хааны 1000ны ноён/ 298.Жидай /Чингис хааны 1000ны ноён/ 299.Цагаангуа /Чингис хааны 1000ны ноён/ 300.Алаг /Чингис хааны 1000ны ноён/ 301.Булуган /Чингис хааны 1000ны ноён/ 302.Харачар /Чингис хааны 1000ны ноён/ 303.Хөхөчос /Чингис хааны 1000ны ноён/ 304.Хүчхүр /Чингис хааны 1000ны ноён/ 305.Бала /Чингис хааны 1000ны ноён/ 306.Оронартай /Чингис хааны 1000ны ноён/ 307.Дайр /Чингис хааны 1000ны ноён/ 308.Мүгэ /Чингис хааны 1000ны ноён/ 309.Бужир /Чингис хааны 1000ны ноён/ 310.Мүнтүүр /Чингис хааны 1000ны ноён/ 311.Долоодой /Чингис хааны 1000ны ноён/ 312.Бөгэн /Чингис хааны 1000ны ноён/ 313.Худус /Чингис хааны 1000ны ноён/ 314.Марал /Чингис хааны 1000ны ноён/ 315.Жибгэ /Чингис хааны 1000ны ноён/ 316.Юрүхан /Чингис хааны 1000ны ноён/ 317.Хөхө /Чингис хааны 1000ны ноён/ 318.Удутай /Чингис хааны 1000ны ноён/ 319.Бала-Чэрби /Чингис хааны 1000ны ноён/ 320.Хэтэ /Чингис хааны 1000ны ноён/ 321.Мөнх /Чингис хааны 1000ны ноён/ 322.Халжа /Чингис хааны 1000ны ноён/ 323.Хурчахус /Чингис хааны 1000ны ноён/ 324.Хонгиран /Чингис хааны 1000ны ноён/ 325.Тогоонтөмөр /Чингис хааны 1000ны ноён/ 326.Мэгэтү /Чингис хааны 1000ны ноён/ 327.Мороха /Чингис хааны 1000ны ноён/ 328.Дорибөхө /Чингис хааны 1000ны ноён/ 329.Идухадай /Чингис хааны 1000ны ноён/ 330.Ширахул /Чингис хааны 1000ны ноён/ 331.Даун /Чингис хааны 1000ны ноён/ 332.Дамача /Чингис хааны 1000ны ноён/ 333.Хауран /Чингис хааны 1000ны ноён/ 334.Тодсаха /Чингис хааны 1000ны ноён/ 335Тунхуйдай /Чингис хааны 1000ны ноён/ 336.Тобуха /Чингис хааны 1000ны ноён/ 337.Ажинай /Чингис хааны 1000ны ноён/ 338.Түйдхэр /Чингис хааны 1000ны ноён/ 339.Сачуур /Чингис хааны 1000ны ноён/ 340.Жидэр /Чингис хааны 1000ны ноён/ 341.Олар /Чингис хааны 1000ны ноён/ 342.Хингиадай /Чингис хааны 1000ны ноён/ 343.Ашиг/Чингис хааны 1000ны ноён/ 344.Хадай /Чингис хааны 1000ны ноён/ 345.Чигу /Чингис хааны 1000ны ноён/ 346.Буту /Чингис хааны 2000ны ноён/ IX Бүлэг 347.Гэнигэдэй 348.Наринтоорил /Цагаангуагийн хүү/ 349.Гүчүгүр /Чингис хааны дархан, Чингис хааны 1000ны ноён/ 350.Мулхалху /Чингис хааны 1000ны ноён/ 351.Их-Нэүрин /Чингис хааны хэвтүүлийг захирагч ноён/ 352.Есөнтэй /Зэлмийн хүү/ 353.Бүхэдэй /Түгэгийн хүү/ 354.Хорхудаг /Чингис хааны Хорчинг захирагч/ 355.Лаблах /Чингис хааны Хорчинг захирагч/ X Бүлэг 356.Арслан /Харлагийн хан/ 357.Идүүд /Уйгурын хан/ 358.Адхираг /Уйгур элч/ 359.Дарбай /Уйгур элч/ 360.Эди /Хэргисийн ноён/ 361.Инал /Хэргисийн ноён/ 362.Алдиэр /Хэргисийн ноён/ 363.Өлэбэг /Хэргисийн ноён/ 364.Иналч /Хутугагийн хүү/ 365.Төрэлч /Хутугагийн хүү/ 366.Онгууд 367.Дөрбэй 368.Цагаадай /Чингис хааны хүү/ 369.Алчидай /Чингис хааны хүү/ 370.Хөхөчү буюу Тэв тэнгэр бөө 371.Жибэгэ /Жалайрын иргэн/ XI Бүлэг 372.Хашин /Тангуд хан/ 373.Илаху /Тангуд бурхан/ 374.Жубхан /Чингис хааны элс/ 375.Ухуна /Чингис хааны элч/ 376.Аша-хамбу /Сартаул хан/ 377.Тогочар /Чингис хааны баатар/ 378.Мэлиг /Султан хан/ 379.Жалалдин /Султан/ 380.Хонхай /Хорчин/ 381.Хонтахар /Хорчин/ 382.Чормаган /Хорчин/ 383.Дөрбуй /Дөрвэд баатар/ 384.Ялавач /Сартаул иргэн/ 385.Масхуд /Ялавачийн хүү/ XII Бүлэг 386.Гилүгэтэй 387.Бат /Чингис хааны ач/ 388.Оготор /Чингис хааны хүү/ 389.Мөнх /Чингис хааны ач/ 390.Бүри /Чингис хааны хүү/ 391.Гүюг /Чингис хааны ач/ 392.Олдхар 393.Аргасун 394.Мангай /Өгэдэйн хүү/ 395.Хонхордой /Өгөдэй хааны хэвтүүлийн захирагч/ 396.Бужиг 397.Ширхан /Өгөдэй хааны хэвтүүлийн захирагч/ 398.Элжгэдэй 399.Амал /Өгөдэй хааны захирагч/ 400.Чанар /Өгөдэй хааны захирагч/ 401.Ялбаг /Өгөдэй хааны захирагч/ 402.Хараудар /Өгөдэй хааны захирагч/ 403.Тэмүдэр /Өгөдэй хааны захирагч/ 404Жэхү /Өгөдэй хааны захирагч/ 405.Чанай /Өгөдэй хааны захирагч/ 406.Уйгуртай /Өгөдэй хааны захирагч/ 407.Арачиан /Өгөдэй хааны захирагч/ 408.Тогучар /Өгөдэй хааны захирагч/ Л.Тамир

0 Сэтгэгдэл:

Post a Comment

Хэрэв та зочин бол Аnonymous сонголтыг хийж сэтгэгдэл үлдээнэ үү!
Хүндэтгэсэн : www.mongolchuudaa.com

Санал болгох мэдээнүүд

Бүх мэдээний сан

О.Дашбалбарын агсны тухай сайхан номыг шууд унших, буюу татаж авахаар орууллаа
Зөвлөмж: Энэхүү Цагаагчин гахай жилийн хувьсгал номыг уншихын тулд баруун доод буланд байгаа дэлгэц томруулах товчийг дараад бичгийн хэмжээг нэмэх хасахаар тохируулаад уншаарай.

Чухал видео бичлэгүүдийг томруулаад үзээрэй

www.mongolchuudaa.com ©Бүх мэдээлэлийг эх сурвалж дурдаад хуулж болно!Мөнх тэнгэр ивээх болтуухай!.

ДЭЭШ буцах